Contactformulier inspectie voor meldingen van misstanden

Geplaatst door OCO op 30 juli 2010
Bent u op de hoogte van zaken in het onderwijs die niet kloppen? De inspectie hoort het graag.

De inspectie heeft geen specifieke taak bij het behandelen van individuele en/of arbeidsrechtelijke klachten in of rondom de school. Maar om een beter beeld van een school of instelling te krijgen, wil de inspectie wel graag uw melding van uw klacht ontvangen.

Signalen kunt u melden via het contactformulier.

Inspecteurs gebruiken signalen bij toezicht

Uw melding (signaal) gaat naar het betreffende inspectieteam van de school/instelling. De inspecteurs lezen het, nemen het op in het dossier van de school/instelling en nemen het (eventueel) mee in het gesprek met het bestuur of een volgend onderzoek naar de school/instelling. Ook gebruikt de inspectie  deze signalen in haar onderzoeken naar de verschillende onderwijssectoren.

Vertrouwensinspecteur

Signalen over problemen op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel misbruik, psychisch of fysiek geweld, en discriminatie en radicalisering kunt u ook melden bij de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief).

De vertrouwensinspecteur zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. Uw melding wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier van de vertrouwensinspecteur. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook adviseren in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.

De inspectie behandelt geen individuele klachten

De inspectie behandelt geen individuele klachten, dit schrijft de inspectie over klachtafhandeling:

“Hebt u een klacht over het onderwijs? Het is niet altijd nodig om een officiële klacht in te dienen. Een gesprek met de persoon die direct bij de klacht is betrokken, kan al veel oplossen. De directie van de school of de eventueel aanwezige interne- of externe vertrouwenspersoon kan hierbij bemiddelen. Gaat de klacht over de directie, dan kunt u zich wenden tot het bevoegd gezag van de school (het schoolbestuur).

Mocht dit geen oplossing bieden, dan kunt u een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie. Elke school moet een dergelijke commissie hebben. Overigens is het ook mogelijk om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de klachtencommissie waar de school bij is aangesloten.

De schoolgids vermeldt op welke wijze u uw klacht kunt indienen. Bovendien wordt meestal aangegeven hoe de procedure verloopt en welke reactietermijnen er zijn. Ook kunt u bij de vertrouwenspersoon van de school informeren naar het verloop van de klachtenprocedure.”

Meer artikelen over Klachtenregeling