Drie meest voorkomende knelpunten van ouders in medezeggenschapsraad

Geplaatst door Mira Huussen op 2 augustus 2019
Persoonlijke blog – Heb jìj het gevoel dat je echt invloed hebt als medezeggenschapper? In mijn eerste blog eindigde ik met mijn persoonlijke ervaring, dat je wel dingen voor elkaar kunt krijgen als ouder, maar dat het niet eenvoudig is. Onlangs heb ik voor OCO een bredere verkenning gedaan naar de vraag of ouders invloed hebben op het onderwijs via de medezeggenschap. Wat blijkt?

Ouders weifelend over hun invloed

De geïnterviewde ouders kijken hier heel verschillend tegenaan. Ik heb hen gevraagd om een cijfer te geven voor de invloed van ouders en de cijfers verschillen van een 3 tot een 8. Maar door de oogharen kijkend zie je wel een paar rode draden. Allereerst dat een aanzienlijk deel van de ouders (redelijk) positief is over het functioneren van de medezeggenschap; zij vinden dat er constructief overleg is tussen bestuurder, personeel en ouders. Tegelijkertijd zie je dat een aanzienlijk deel van de ouders twijfelt over de vraag of er écht sprake is van invloed (of oordeelt hier negatief over).

Verder is interessant dat er drie knelpunten zijn waar bijna alle geïnterviewde ouders op wijzen, ongeacht hun oordeel. Punten die in vrijwel alle raden beter kunnen, vanuit het perspectief van ouders. Het gaat om het volgende:

1. Agenda

De agenda wordt gedomineerd door onderwerpen die heel administratief van aard zijn of met name het personeel in de (G)MR aangaan. Het gaat nauwelijks over het onderwijs, zo constateren de ouders die zijn geïnterviewd voor het onderzoek. Eén ouder zegt het zo: “Er zijn te weinig onderwerpen die de ouders aangaan en de personeelsonderwerpen zijn lastiger te beoordelen voor ons.”

2. Informatievoorziening

Uit de interviews blijkt dat het nog vaak voorkomt dat de directeur of bestuurder de medezeggenschap (te) laat informereert. De bestuurder stelt een notitie op als het besluit al is genomen. De (G)MR staat dan voor een fait accompli en – als het geen problemen wil veroorzaken – kan het nog slechts instemmen,“….waardoor wij ons soms meer een stempelmachine voelen.”, voegde één van de ouders daaraan toe.

3. Professionaliteit

Niet alle, maar een deel van de geïnterviewde ouders zijn kritisch over de professionaliteit van de medezeggenschap. Bijvoorbeeld vinden zij de management-kwaliteiten van sommige directeuren of bestuurders zwak, waardoor een goed gesprek over beleid, ontwikkeling en de uitvoering ervan lastig is. Ook zijn zij kritisch over de inzet van sommige medezeggenschaps-collega’s. Oók die in de oudergeleding. Zij geven voorbeelden van MR-leden die regelmatig niet komen, de stukken niet lezen, focussen op onbelangrijke details, etc. – waardoor er niet echt sprake is van een kwalitatieve inbreng.

Zijn Amsterdamse ouders kritischer dan het gemiddelde MR-lid?

Mijn verkenning voor OCO geeft een net iets ander beeld dan het bekende onderzoek ‘Evaluatie van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS)’ uit 2012. Hierbij moet ik wel aantekenen dat mijn verkenning een heel ander karakter had (kleinschalig, kwalitatief, lokaal, alleen ouders) dan het grote, landelijke onderzoek. Toch vond ik het interessant om de resultaten naast elkaar te leggen.

Uit het landelijke onderzoek in 2012 kwam dat de geledingen invloed hebben en er een ‘wijd verspreid gevoel van tevredenheid’ is. Het beeld in onze verkenning is iets genuanceerder. Misschien zijn de Amsterdamse ouders wat kritischer dan de gemiddelde medezeggenschapper? Het zou mij in ieder geval niet verbazen. En biedt een extra uitdaging voor de schoolleiders in onze stad.

De belangrijkste knelpunten die de Evaluatie WMS noemde waren bestuurders die zich niet houden aan de wettelijke verplichtingen, met als belangrijk punt de late informatievoorziening. Dat punt wordt in onze verkenning dus bevestigd. Een ander knelpunt in de Evaluatie WMS was de professionaliteit van de medezeggenschapsraad zelf. Ook dat punt wordt bevestigd, maar met de nuancering van (een deel van de) ouders dat óók de professionele standaard voor directeuren en bestuurders hoger kan, voor een beter functionerende medezeggenschap.

Oplossingen uitwisselen met andere ouders

Als deze knelpunten herkenbaar zijn, ook voor jouw medezeggenschapsraad, dan is de vervolgvraag; hoe los je die knelpunten op? Voor het antwoord op die vraag organiseert OCO bijeenkomsten speciaal voor ouders. Wij verwachten dat er veel verschillende oplossingen zijn gezocht en gevonden in verschillende raden en denken dat het nuttig is om een uitwisseling van deze ideeën en best practices tot stand te brengen. Alle ouders in medezeggenschapsraden in het Amsterdamse onderwijs zijn uitgenodigd voor deze bijeenkomsten. De eerstvolgende vindt plaats bij aanvang van het nieuwe schooljaar (2019-2020). Als je geïnteresseerd bent om erbij te zijn, dan kun je een emailtje sturen naar: mira@onderwijsconsument.nl. Op deze website zal meer informatie komen en ook verslag worden gedaan van de bijeenkomsten.

Hier vind je de link naar het rapport van de OCO-verkenning.

Klik hier voor alle blogs van Raadgevers.

Mira

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Geen categorie