Geheimhouding medezeggenschapsraad

Geplaatst door OCO op 24 maart 2008

Soms is informatie van het bevoegd gezag aan de medezeggenschapsraad gevoelig, bijvoorbeeld voorstellen met betrekking tot een scholenfusie of ingrijpende reorganisaties. Als het goed is bevat het medezeggenschapsreglement bepalingen over in welke gevallen geheimhouding wordt betracht.

Is dat niet voldoende duidelijk geregeld dan kan het bevoegd gezag bij een gevoelig onderwerp een voorstel doen omtrent geheimhouding. Daarbij zal een medezeggenschapsraad een afweging moeten maken tussen enerzijds de handelingsruimte voor het bevoegd gezag en anderzijds de verantwoording door de medezeggenschapsraad aan de achterban. Bij belangrijke beslissingen kan het zelfs belangrijk zijn om de volledige achterban te kunnen raadplegen!

Wordt eenmaal geheimhouding afgesproken, dan is het verstandig daarbij schriftelijk vast te leggen voor wie en hoe lang die geldt en onder welke voorwaarden die komt te vervallen.