Wat is onderwijstijd?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 2 april 2019
Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs. Dit heet onderwijstijd. Scholen mogen niet minder les geven dan de verplichte onderwijstijd. De onderwijstijd geldt voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs en verschilt per sector.

Minimum aantal uren

Volgens de wet zijn scholen verplicht leerlingen een minimum aantal lesuren per jaar aan te bieden. Scholen bepalen zelf de schooltijden, zolang wordt voldaan aan de urennorm die de overheid heeft opgesteld. Voorwaarden voor verplichte onderwijstijd zijn dat het moet gaan om:

  • begeleid onderwijs
  • het moet deel uit maken van het verplichte onderwijsprogramma
  • het moet uitgevoerd worden onder verantwoordelijkheid van het onderwijspersoneel

Normuren basisonderwijs

Onderwijsniveau Urennorm
basisonderwijs (onderbouw) minimaal 3.520 uur
basisonderwijs (bovenbouw) 3.760 uur

Over 8 schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw.

Normuren speciaal basisonderwijs

Onderwijsniveau Urennorm
speciaal basisonderwijs (onderbouw) Minimaal 3.520 uur
speciaal basisonderwijs (bovenbouw) 3.760 uur

Een kind op een speciale basisschool krijgt hetzelfde aantal uren onderwijs als in het gewone basisonderwijs. Er geldt wel een uitzonering voor dove en slechthorende kinderen jonger dan 4 jaar. Zij krijgen minimaal 880 uren onderwijs per schooljaar.

Normuren voortgezet onderwijs

Onderwijsniveau Urennorm
havo (5 jaar) 4.700 uur
vwo (6 jaar) 5.700 uur
vmbo/mavo (4 jaar) 3.700 uur

Voor het voortgezet onderwijs zijn de normuren vastgelegd per opleiding. Scholen bepalen zelf hoeveel uren er per jaar worden ingeroosterd. Dit is toegestaan.

Minimum aantal schooldagen

Middelbare scholen moeten wel minimaal 189 dagen per schooljaar onderwijs geven. De medezeggenschapsraad op school moet vooraf instemmen met de planning van de dagen waarop er geen onderwijs is. In het weekend mag geen onderwijs gegeven worden. Daarnaast zijn er per schooljaar maximaal 71 andere schoolvrije dagen: 55 vakantiedagen, 4 feestdagen en 12 roostervrije dagen.

Normuren voortgezet speciaal onderwijs

Onderwijsniveau Urennorm
havo, vwo of vmbo/mavo hetzelfde aantal uren als voor het voortgezet onderwijs per opleiding
praktijkonderwijs 1.000 uren onderwijs per leerjaar

Normuren middelbaar beroepsonderwijs

BOL opleidingen Urennorm
Entreeopleiding 1.000
1-jarige opleiding 1.000
2-jarige opleiding 2.000
3-jarige opleiding 3.000
4-jarige opleiding 4.000

Het aantal uren onderwijs voor de beroepsbegeleidende leerweg (BOL) is minimaal 850 uren per studiejaar. Het aantal uren onderwijs voor de beroepsopleidende leerweg (BOL) verschilt per opleiding. In het schema gaat het bij de urennormen om het totaal aantal uren aan begeleide onderwijsuren en beroepspraktijkvorming. In het eerste jaar moet het onderwijsprogramma minimaal 700 uur begeleide onderwijstijd kennen, behalve bij de entreeopleiding. Meer achtergronden over BOL en BBL is te lezen in het artikel Wat is het verschil tussen BOL en BBL?.

Lesuitval en te weinig uren, wat kan je doen?

De afgelopen tijd is er vrijwel alle scholen in Nederland sprake van lesuitval. Ouders en leerlingen kunnen hun zorgen uiten over te weinig onderwijstijd bij de schoolleiding of de  medezeggenschapsraad. Studenten in het MBO kunnen hun zorgen uiten bij de studentenraad.