Wat is STOP?

Geplaatst door Lidewij Koren op 20 februari 2023
Let op: onderstaande informatie is niet meer actueel. De bovenschoolse voorziening STOP-klassen is in schooljaar 2018-2019 namelijk vervangen door Toptraject.

STOP staat voor ‘School Time Out Project’. De STOP-klas is voor leerlingen die tijdelijk niet terecht kunnen in hun eigen klas in het regulier voortgezet onderwijs. De leerlingen vertonen daar grensoverschrijdend gedrag. De situatie escaleert en de leerlingen dreigen uit te vallen. In een STOP-klas nemen leerlingen afstand van de conflicten. Het primaire doel is gedragsverandering. In Amsterdam zijn drie STOP-klassen, verspreid over de stad. Leerlingen stromen na maximaal drie maanden STOP weer uit naar hun eigen klas.

Bovenschoolse voorziening STOP-klas

STOP is een bovenschoolse voorziening. Bovenschoolse voorzieningen zijn bedoeld voor leerlingen die in het regulier voortgezet onderwijs tijdelijk niet op hun plek zijn. In een bovenschoolse voorziening krijgen leerlingen extra ondersteuning. De klassen zijn klein, en er is veel persoonlijke aandacht. Het ontwikkelingsproces wordt niet onderbroken. De bedoeling is dat leerlingen na deze tijdelijke ondersteuning terugkeren in het regulier voortgezet onderwijs. In Amsterdam zijn twee bovenschoolse voorzieningen: het Transferium en STOP.

Doelgroep STOP-klas

STOP is bedoeld voor leerlingen die door gedragsproblemen niet langer in hun klas kunnen functioneren. De situatie escaleert en de leerlingen dreigen uit te vallen. De leerlingen vertonen meer dan incidenteel grensoverschrijdend gedrag. De school heeft het gedrag door middel van de gebruikelijke ondersteuning en sancties (inzet mentor, gesprekken ouders, raadpleging ZorgAdviesTeam, schorsing) proberen te beïnvloeden. Dit gaf onvoldoende effect.

Werkwijze

De STOP-klas is geen strafklas. STOP is een vorm van ondersteuning. In een STOP-klas nemen leerlingen enige tijd afstand van de conflicten in hun eigen klas. Het primaire doel is gedragsverandering. Je vindt de STOP-klassen op drie verschillende reguliere scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam. De klassen zijn klein (maximaal twaalf leerlingen) en er is veel begeleiding. De lokalen zijn ruim en prikkelarm. De begeleiding wordt geboden door Altra. Leerlingen in een STOP-klas blijven ingeschreven staan op hun eigen school. De eigen mentor blijft nauw betrokken en de eigen docenten zorgen dat de leerling geen leerachterstand oploopt. Het schoolwerk wordt door hen aangeleverd. Gebeurt dit niet of onvoldoende, dan neemt Altra contact op met de directie van de school. Er is in principe wekelijks contact met de ouders over de voortgang. De STOP-begeleider stelt een concept ontwikkelingsperspectief op. Bij uitstroom wordt het stuk overhandigd aan de eigen school.

Aanmelding

Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen leerlingen voor STOP-klas aanmelden. Dit doen zij aan de hand van het VO-aanmeldformulier 2015-2016. Alleen de vragen met een ‘S’ ervoor hoeven te worden beantwoord. Het formulier wordt opgestuurd naar de contactpersoon van de betreffende STOP-locatie. Een school mag het aanmeldformulier pas versturen, als de inhoud van het formulier en de bijlagen met u en uw kind besproken zijn. U moet ook in de gelegenheid gesteld zijn een inhoudelijke reactie te geven. De school mag het aanmeldformulier en de bijlagen pas versturen, als u daar toestemming voor hebt gegeven. Als uw kind ouder is dan 16 jaar, is ook zijn of haar toestemming vereist.

Uitstroom

Leerlingen stromen na maximaal drie maanden STOP-klas weer uit naar hun eigen klas. De uitstroom verloopt gefaseerd. Leerlingen keren in eerste instantie terug naar hun eigen klas voor één of enkele dagdelen. Dit wordt geleidelijk uitgebreid. Leerlingen kunnen uitstromen als zij kunnen laten zien inzicht te hebben in het eigen gedrag en de gevolgen. Zij moeten in staat zijn om passend gedrag te vertonen. Incidenteel stromen leerlingen uit naar speciaal onderwijs, een andere school voor voortgezet onderwijs of het mbo.

Locaties

STOP vind je op verschillende locaties, verspreid over de stad:

STOP Zuid-Oost (vmbo en havo/vwo)
Bindelmeer College
Dubbelink 1
1102 AL Amsterdam
tel. 020-6990221

STOP Nieuw-West (vmbo)
Mundus College
Herman Poortstraat 17
1064 BR Amsterdam
tel. 020-5893030

STOP Oost (vmbo)
Montessori College Oost (MCO)
Polderweg 3
1093 KL Amsterdam
tel. 020-5979899