Medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht over PTA

Een medezeggenschapsraad in het voortgezet onderwijs heeft instemmingsrecht bij het vaststellen of wijzigen van het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Dit blijkt uit een uitspraak van de Landelijke Geschillen Commissie medezeggenschap onderwijs.

Op grond van artikel 10 aanhef en onder b WMS heeft de medezeggenschapsraad instemmingsrecht ten aanzien van te nemen besluiten tot ‘vaststelling of wijziging van het schoolplan dan wel het leerplan of de onderwijs- en examenregeling en het zorgplan’.

In uitspraak LCG WMS 08.019 uitspraak d.d. 13-10-2008 (zie download) oordeelt de Landelijke Geschillen Commissie medezeggenschap onderwijs dat het programma van toetsing en afsluiting (PTA) gezien aard en inhoud beschouwd moet worden als behorend tot de ‘onderwijs- en examenregeling’ als bedoeld in de WMS.

De commissie kwam tot deze uitspraak nadat een interpretatiegeschil was voorgelegd naar aanleiding van de verplaatsing van de afsluiting van het vak maatschappijleer van het 4e naar het 3e leerjaar vmbo-t. Het schoolbestuur meende dat hierbij slechts sprake was van een ‘vaststelling of wijziging van het lesrooster in het voortgezet onderwijs’ waarover een medezeggenschapsraad adviesrecht heeft. De medezeggenschapsraad stelde zich op het standpunt dat de voorgestelde verandering ook een wijziging van het PTA met zich meebracht en dat daarvoor instemming van de medezeggenschapsraad nodig zou zijn.