Modelklachtenregeling

Geplaatst door OCO op 21 februari 2007
In het primair onderwijs, in het voortgezet onderwijs en in het speciaal onderwijs zijn schoolbesturen wettelijk verplicht een klachtenregeling vast te stellen en informatie over de klachtenregeling in de schoolgids te publiceren. Toen deze verplichting werd ingevoerd (bekend als ‘de kwaliteitswet’ uit 1998) hebben landelijke ouderorganisaties, vakorganisaties, besturenorganisaties en schoolleidersorganisaties gezamenlijk een Modelklachtenregeling opgesteld. Hiermee hoopten zij een zorgvuldige behandeling van klachten voor elke school te bereiken, waarbij zowel het belang van de betrokkenen als het belang van de school wordt gediend.

De Modelklachtenregeling kan desgewenst aangepast worden, de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht met betrekking tot de vaststelling van de klachtenregeling.

Een klacht gaat over gedragingen of beslissingen, dan wel het nalaten daarvan. Een ouder kan een klacht indienen tegen een personeelslid van de school, maar het omgekeerde kan ook het geval zijn. Klager of aangeklaagde kunnen zijn: een (ex-)leerling, een ouder/voogd/verzorger van een minderjarige (ex-)leerling, (een lid van) het personeel, (een lid van) de directie, (een lid van) het bevoegd gezag of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school, alsmede een persoon die anderszins deel uitmaakt van de schoolgemeenschap.

De Modelklachtenregeling bepaalt onder meer dat scholen een vertrouwenspersoon aanstellen en omschrijft de taken daarvan. De Modelklachtenregeling regelt ook dat de school een contactpersoon heeft aangewezen die klagers in contact kan brengen met de vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon is namelijk meestal niet binnen de school werkzaam om onbelemmerd te kunnen opereren, daarom wordt ook wel over ‘externe vertrouwenspersoon’ gesproken. Soms kiezen schoolbesturen omwille van de toegankelijkheid er bewust voor een vertrouwenspersoon aan te wijzen binnen de school, een ‘interne vertrouwenspersoon’.

De Modelklachtenregeling vereist tenslotte dat het schoolbestuur aangeeft of het een eigen klachtencommissie instelt, of is aangesloten bij een regionale of landelijke klachtencommissie.

Download

Modelklachtenregeling. Update 2014: De Stichting Onderwijsgeschillen heeft een nieuw model uitgebracht in mei 2014.

Meer artikelen over Klachtenregeling