Programma van toetsing en afsluiting (pta)

Geplaatst door OCO op 25 mei 2009
Vanaf de sectorkeuze in het vmbo of de profielkeuze in de havo en het vwo tellen de resultaten voor toetsen en andere opdrachten mee voor het schoolexamen. De inhoud, planning en beoordeling van het schoolexamen worden door de school vooraf vastgesteld in een ‘programma van toetsing en afsluiting’.

Vaststelling programma van toetsing en afsluiting

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt een examenprogramma vast met eindexamencriteria voor de examenvakken. Daarbinnen hebben scholen veel vrijheid bij de invulling van het schoolexamen. Het schoolbestuur stelt daartoe een ‘programma van toetsing en afsluiting’ vast. Daar hoort ook het sectorwerkstuk voor het vmbo of het profielwerkstuk voor havo of vwo bij.

Ieder jaar dient het programma van toetsing en afsluiting vóór 1 oktober te zijn vastgesteld, aan de inspectie te zijn toegezonden als ook aan de leerlingen die dat jaar examen doen, te zijn verstrekt.

Instemmingsrecht medezeggenschap

De medezeggenschapsraad van de school heeft instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van het programma van toetsing en afsluiting. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn bij ingrijpende wijzigingen, waarbij doublerende leerlingen zwaar gedupeerd dreigen te raken.

Inhoud programma van toetsing en afsluiting

Het programma van toetsing en afsluiting regelt voor het schoolexamen:

  • welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst
  • de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen
  • de wijze waarop het schoolexamen plaatsvindt
  • de tijdvakken waarin de toetsen en bijbehorende herkansingen worden gemaakt
  • de wijze van herkansing
  • de manier waarop het cijfer wordt bepaald

Afronding schoolexamen vóór start centraal examen

De planning in het programma van toetsing en afsluiting hoort er voor te zorgen dat het schoolexamen is afgesloten vóór het eerste tijdvak van het centraal examen. Hierop gelden twee uitzonderingen.

Een eerste uitzondering betreft leerlingen die vanwege ziekte of andere redenen nog hun schoolexamen mogen afronden als het eerste tijdvak van het centraal examen al begonnen is, zolang het betreffende vak nog niet aan bod is geweest in het centraal examen.

Een tweede uitzondering geldt het sectorwerkstuk en de vakken die met ‘voldoende’ of ‘goed’ positief afgesloten kunnen worden in het schoolexamen en waarvoor geen centraal examen afgenomen wordt. Deze moeten uiterlijk een week voordat de uitslag van het centraal examen vastgesteld wordt, zijn afgerond.

Controle resultaten schoolexamen

Voorafgaand het centraal examen ontvangt de eindexamenkandidaat van het schoolhoofd een overzicht van de resultaten voor het schoolexamen. Cijfers worden gegeven volgens een schaal van 1 tot en met 10. Als in een vak ook nog centraal examen wordt afgelegd, wordt het cijfer voor het schoolexamen uitgedrukt met één cijfer achter de komma. Het is verstandig om direct te controleren of de resultaten van het schoolexamen correct zijn weergegeven in het overzicht.