Speciaal basisonderwijs

Geplaatst door OCO op 20 mei 2009
Soms is het voor een kind beter om les te krijgen op een school voor speciaal basisonderwijs (sbo), omdat de reguliere school niet de benodigde voorzieningen in huis heeft. Een adviseur van het Samenwerkingsverband Passend onderwijs verwijst uw kind dan.

Wanneer uw kind op school niet goed mee komt of gedragsproblemen vertoont is een gesprek met de leerkracht een goede eerste stap. Met de leerkracht kunt u de problemen van uw kind bespreken. Soms blijkt dat de reguliere basisschool uw kind niet goed genoeg kan begeleiden en onderwijzen. Er kan dan besloten worden dat het beter is als uw kind naar het speciaal basisonderwijs gaat, een aanvraag daarvoor moet wel goed onderbouwd worden.

Wat is het speciaal basisonderwijs?

Het speciaal basisonderwijs valt onder dezelfde wet als het reguliere onderwijs, namelijk de Wet op het Primair onderwijs (WPO). Op zowel reguliere (gewone) als speciale basisscholen gelden de kerndoelen uit de WPO die omschrijven welke kennis en vaardigheden een leerling aan het eind van de (speciale) basisschool zou moeten beheersen. Leerlingen op een speciale school voor basisonderwijs hebben een uitloopmogelijkheid, in overleg met de ouders, tot 14 jaar om de kerndoelen te bereiken. Bovendien is er op een speciale school voor basisonderwijs meer persoonlijke aandacht en begeleiding. Daarnaast beschikt het speciaal basisonderwijs vaak over voorzieningen, omdat een overgroot deel van de leerlingen hiervan gebruik maakt.

Het onderwijs op een speciale school voor basisonderwijs is erop gericht dat leerlingen kunnen doorstromen naar een reguliere school voor voortgezet onderwijs. Als dat niet lukt kunnen leerlingen terecht in het (voortgezet) speciaal onderwijs waar ze tot hun twintigste onderwijs kunnen volgen.

Toelating op speciaal basisonderwijs

Wanneer het reguliere basisonderwijs uw kind niet voldoende kan begeleiden kan uw kind verwezen worden naar het speciaal basisonderwijs. De aanvraag loopt via een adviseur van het samenwerkingsverband passend onderwijs. Deze adviseur onderzoekt of toelating tot het speciale basisonderwijs noodzakelijk is of dat er een andere manier bestaat waarop uw kind het beste kan worden geholpen. Het samenwerkingsverband waaraan de school van uw kind deelneemt zorgt ervoor dat u op de hoogte bent over de criteria die worden gebruikt, deze zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Ook meldt het samenwerkingsverband hoe en wanneer u informatie aan de adviseur kunt opsturen, dit kunnen bijvoorbeeld testrapporten zijn. De basisschool zorgt voor het onderwijskundig rapport over uw kind. U krijgt ook een kopie van dit rapport. Het samenwerkingsverband beslist of uw kind een vorm van speciaal onderwijs nodig heeft. Echter beslist de gewenste speciale school voor basisonderwijs zelf of uw kind wordt geplaatst.

Bezwaar

U kunt tegen beslissingen van het samenwerkingsverband bezwaar aantekenen. U heeft hierbij het recht om alle rapporten en adviezen in te zien en nieuwe informatie aan te dragen, bijvoorbeeld nieuwe onderzoeksgegevens of adviezen van deskundigen. Het samenwerkingsverband is bij de behandeling van het bezwaar verplicht om de ouders te horen.