Aanmelding van nieuwkomers op school

Geplaatst door Kaja Sariwating op 22 maart 2024
In Nederland geldt voor alle kinderen tussen de vijf en achttien jaar de leerplicht. Ook voor nieuwkomers. Ouders melden hun kind aan bij hun school van voorkeur. Nieuwkomers tussen zes en twaalf jaar kunnen naar een nieuwkomersklas of schakelklas op een basisschool. Nieuwkomers tussen de twaalf en achttien jaar kunnen naar een Internationale Schakelklas of naar Eerste Opvang Anderstaligen. Er zijn ook scholen met tweetalig onderwijs. Dit kan geschikt zijn voor kinderen die in het buitenland hebben gewoond en sinds kort weer in Nederland wonen.

Nieuwkomers ook leerplichtig

In Nederland geldt voor alle kinderen tussen de vijf en achttien jaar de leerplicht. Zij moeten verplicht ingeschreven staan bij een school en deze school regelmatig bezoeken.

De leerplicht geldt ook voor nieuwkomers. Nieuwkomers zijn kinderen die korter dan een jaar in Nederland wonen en de Nederlands taal nog moeten leren. Nieuwkomers kunnen in aanmerking komen voor een nieuwkomersklas op de basisschool, een Internationale Schakelklas (ISK) of Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) op de middelbare school. Hier leren zij in kleine groepjes, vaak maximaal vijftien leerlingen, de Nederlandse taal. Vervolgens stromen zij door naar het reguliere onderwijs.

De aanmelding voor een nieuwkomersklas op de basisschool verloopt via de stamschool – de reguliere school waar een kind is ingeschreven – en Centraal meldpunt nieuwkomers po. Het Centraal meldpunt nieuwkomers po is opgericht door het BBO (Breed Bestuurlijk Overleg). Het BBO is opdrachtgever van het meldpunt en organiseert de plaatsing. Meer informatie hierover staat op de website van het BBO.

Aanmelding voor een ISK of EOA verloopt direct via de middelbare school.

Aanmelding nieuwkomers op basisschool

Ouders schrijven hun kind in bij een basisschool naar keuze. De basisschool controleert vervolgens of een kind in aanmerking komt voor een nieuwkomersklas. Meestal gaat een kind aan het begin van het schooljaar naar een nieuwkomersklas, maar dit kan ook later in het schooljaar zijn. Een kind gaat maximaal één jaar naar de nieuwkomersgroep. Daarna keert het altijd terug naar het reguliere onderwijs op de stamschool.

Criteria nieuwkomersklas basisschool

Een kind komt in aanmerking voor een nieuwkomersklas op een basisschool als het:

  • minimaal zes jaar is;
  • geen Nederlands spreekt en;
  • korter dan één jaar in Nederland is.

Voldoet een kind aan deze criteria? Dan meldt de stamschool een kind aan bij het digitale loket van Centraal meldpunt nieuwkomers po. Het meldpunt heeft zicht op alle nieuwkomersgroepen in Amsterdam, hun capaciteit en wachtlijsten.

Voldoet een kind niet aan de criteria? Dan moet de stamschool het kind in een reguliere klas opvangen en passend onderwijs bieden. Dit geldt ook als er een wachtlijst is voor de nieuwkomersklas. Kinderen tot zes jaar gaan altijd naar een reguliere kleuterklas.

Zie voor meer informatie de website van het BBO.

Overzicht van nieuwkomersklassen op basisscholen in Amsterdam

In alle stadsdelen zijn nieuwkomersklassen om de Nederlandse taal te leren. Als een kind is ingeschreven op een basisschool waar geen nieuwkomersklas is, dan zoekt de school naar een nieuwkomersklas op een andere school. Hiervoor heeft de school contact met het Centraal meldpunt nieuwkomers po.

Als er geen plaats is in één van de nieuwkomersklassen in het eigen stadsdeel, dan zoekt de school in overleg met het meldpunt een plek in een ander stadsdeel. Of het kind komt op een wachtlijst te staan.

Hieronder staat een overzicht van nieuwkomersklassen op basisscholen per stadsdeel.

Nieuw West

Noord

Oost

  • Bataviaschool (dit is een centrale locatie, waarbij eerst een stamschool moet worden gevonden)

West

Zuid

Zuidoost

Aanmelding nieuwkomers op voortgezet onderwijs

Nieuwkomers tussen twaalf en achttien jaar kunnen in aanmerking komen voor een Internationale Schakelklas of een klas voor Eerste Opvang Anderstaligen. Het Centrale meldpunt nieuwkomers is hierbij niet betrokken.

Er zijn momenteel vier middelbare scholen met Internationale Schakelklassen en Eerste Opvang Anderstaligen in Amsterdam, namelijk:

Let op: ouders melden hun kind aan bij het Mundus College of het Montessori Lyceum Oostpoort. Het Mundus College kan ouder en kind vervolgens doorverwijzen naar Denise. En Montessori Lyceum Oostpoort kan ouder en kind doorverwijzen naar ROC Praktijkonderwijs LUCA.

Het Centraal Meldpunt Nieuwkomers heeft in september 2023 een vernieuwd stroomschema gepubliceerd. Naast de aanmeldprocedure staat hierin informatie over de verschillende taken en verantwoordelijkheden van stamscholen en nieuwkomersklassen.

NT-2 onderwijs voortgezet onderwijs

Het schakeltraject op het Montessori Lyceum Oostpoort duurt twee tot drie jaar. In het eerste jaar krijgt een leerling zestien uur NT2- (Nederlands als tweede taal) lessen per week. Daarna kan de leerling doorstromen naar alle niveaus binnen het voortgezet onderwijs: van praktijkonderwijs tot en met vwo. Ook is het mogelijk om na een aantal jaren in de ISK verder te gaan op het mbo of hbo.

In het traject Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) op het Mundus College komt de leerling eerst in een instroomgroep. Hier blijf de leerling één tot zes weken. Tijdens deze periode leert de leerling Nederlands en maak hij toetsen. Daarnaast observeren docenten de werkhouding en studievaardigheden van de leerling. Vanuit de instroomgroep gaat de leerling vervolgens naar een klas die aansluit op zijn niveau, op het Mundus zelf of op De Nieuwe Internationale School van Esprit (DENISE). 

Wil je meer informatie over ISK en EOA? Bezoek dan de website van het Montessori Lyceum Oostpoorten het Mundus College.

In januari 2021 verscheen deze reportage in Volkskrant Magazine over een nieuwkomersklas op Montessori Lyceum Oostpoort, waarin leerlingen en docenten aan het woord komen.

Aanmelding nieuwkomers/terugkeerders scholen met tweetalig onderwijs

Nederlandse kinderen die voor bepaalde tijd in het buitenland hebben gewoond en daar in het Engels onderwijs hebben gevolgd, hebben soms ook moeite met Nederlandstalig onderwijs als ze eenmaal weer in Nederland wonen. Voor die kinderen kan tweetalig onderwijs geschikt zijn.

In Amsterdam zijn meerdere scholen voor primair en voortgezet onderwijs die tweetalig onderwijs aanbieden.

Basisscholen met tweetalig onderwijs in Amsterdam zijn:

Middelbare scholen met tweetalig onderwijs in Amsterdam zijn:

Gerelateerde onderwerpen