Amsterdamse eisen bij overstap van 5 havo naar 5 vwo in schooljaar 2016/2017

Geplaatst door Fleur Boesenkool op 10 juli 2017
In 2017 telt Amsterdam negentien scholen voor voortgezet onderwijs die zowel havo als vwo aanbieden. In theorie kunnen leerlingen met een havo diploma op dezelfde school hun vwo diploma halen. In de praktijk stellen scholen extra voorwaarden aan zo’n overstap. Staatssecretaris Dekker heeft een wettelijk doorstroomrecht aangekondigd in 2019, tot dan geldt een overgangsperiode. De vraag is hoe strikt scholen in die overgangsperiode omgaan met hun regels en of ze zich inspannen om drempels weg te nemen en doorstroming te bevorderen.

Diplomastapelen van havo naar vwo, onder voorwaarden

Bij de invoering van de Mammoetwet was de gedachte dat leerlingen diploma’s kunnen stapelen. In de huidige onderwijspraktijk worden extra eisen gesteld aan een overstap van 5 havo naar 5 vwo, een diploma op zich is niet genoeg. Zie voor een historisch overzicht van het onderwijsstelsel waarin de stapelmogelijkheden beschreven worden het advies Vroeg of laat uit 2010 van de Onderwijsraad. Voor de overstap van 5 havo naar 5 vwo is geen landelijke richtlijn ontwikkeld zoals voor de overstap van 4 vmbo-t naar 4 havo. Scholen hanteren eigen regels, al lijken die vaak wel op elkaar.

In Amsterdam 19 VO-scholen met zowel havo als vwo

Amsterdam telt negentien scholen die zowel havo als vwo bieden, enkele nieuwe scholen die nog geen examenklassen hebben en twee niet algemeen toegankelijke scholen niet meegerekend. Deze pagina bevat (verder onderaan) een overzicht van de gestelde eisen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs in schooljaar 2016-2017 voor de overstap van 5 havo naar 5 vwo, met de vindplaatsen van de informatie. Een havo diploma op zich is onvoldoende om door te stromen, de aanvullende eisen komen op het volgende neer:

 • De meeste scholen stellen een gemiddeld eindcijfer van 6.8 of 7.0 verplicht, vaak voor het centraal examen, soms voor het schoolexamen.
 • Ook eisen veel scholen dat de kernvakken (Nederlands, Engels, Wiskunde) alledrie voldoende zijn en dat de docenten een positief advies geven.
 • Sommige scholen stellen ook eisen m.b.t. de profielkeuze.
 • Slechts enkele scholen zijn specifiek over het tijdig kenbaar maken van de wens om te stapelen.
 • In sommige documenten worden ook praktische zaken geregeld over vrijstellingen of profielwerkstukken.

De regels staan vermeld in de schoolgids of in documenten waarnaar (meestal) in de schoolgids verwezen wordt, zoals (o.a.) bevorderingsnormen, overgangsregeling, programma van toetsing en afsluiting.

Plannen om doorstroomrecht wettelijk te regelen

Als er over  doorstromen (of ‘stapelen’) gesproken wordt gaat het meestal over de overstap van 4 vmbo-t naar 4 havo. De overstap van 5 havo naar 5 vwo krijgt veel minder aandacht. Zo ook in de brief van staatssecretaris Dekker van 11 januari 2017 (30 079 nr. 69) over het voornemen om het doorstroomrecht wettelijk te verankeren, dat dit ook voor andere overgangen belangrijk is komt slechts eenmaal aan bod in de brief:

“Leerlingen die de potentie hebben om te slagen op een hoger onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs, hebben het recht die uitdaging aan te gaan. Dat geldt voor iedere overgang in het voortgezet onderwijs, zowel voor vmbo-havo als voor havo-vwo en het stapelen binnen het vmbo.”

In de brief bevestigt de staatssecretaris ook dat schoolbesturen bevoegd zijn om eisen te stellen bij de overgang of doorstroom van het ene naar het andere onderwijsniveau.

De brief bevat concrete voorstellen voor een wettelijk doorstroomrecht, zoals aansluiting van het curriculum, een verbod op een doubleerverbod voor doorstromers, schakelprogramma’s voor betere aansluiting. Of dit ook allemaal voor de overstap havo-vwo geregeld gaat worden is nog onduidelijk. Het doorstroomrecht zou 1 mei 2019 in werking moeten treden, tot die tijd geldt er een overgangsperiode waarin de staatssecretaris de scholen oproept geen onnodige drempels op te werpen.

Vragen over status doorstroomrecht

Een afwijzing van een leerling die wilde doorstromen op het Berlage Lyceum heeft geleid tot kamervragen (2017Z09953) op 6 juli 2017. De moeder van deze leerling sprak in bij de Amsterdamse gemeenteraadscommissie Jeugd & Cultuur op 7 juli 2017 en wist de raadsleden te mobiliseren om de wethouder te vragen in gesprek te gaan met de Amsterdamse schoolbesturen om drempels die doorstroming belemmeren weg te nemen, zie het videoverslag cie Jc 7 juli 2017 (start op 27:15).

De vraag is nu hoe strikt Amsterdamse scholen in de ‘overgangsperiode’ hun regels gaan toepassen. Gaan zij zich inspannen om onderwijsniveau’s beter te laten aansluiten en drempels voor doorstroming weg te nemen? Bijvoorbeeld door twijfelgevallen actief te ondersteunen met een schakelprogramma op maat in plaats van leerlingen af te wijzen? Vanuit Den Haag is duidelijkheid nodig dat het aangekondigde wettelijke doorstroomrecht alle overgangen betreft en dat tijdig, net als voor de overgang vmbo-havo, concrete maatregelen worden uitgewerkt.


Berlage Lyceum

Toelatingseisen 5 VWO Berlage

Een leerling die wil overstappen van 5 havo naar 5 vwo moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • voor het CE een gemiddelde van 7.0 hebben;
 • voor de kernvakken een 6.0 of hoger als CE-cijfer hebben;
 • wiskunde in het havo-pakket hebben;
 • een positief studieadvies van de vakdocenten hebben;
 • de leerling is verplicht een inhaalprogramma na het CE te volgen om het nieuw op te nemen vak bij te werken. De leerling neemt hiervoor het initiatief en benadert de vwo docent;
 • intake gesprek met de decaan.

Bron

Toelichting op het Programma van Toetsing en Overgang (PTO) Eerste/Tweede Fase Mavo, Havo, Atheneum en Gymnasium Inclusief regeling bevordering Schooljaar 2016 – 2017

Zie voor meer informatie over het Berlage Lyceum de schoolinfo op deze website.


Calandlyceum

5havo naar 5vwo

 • Gemiddeld een 7 of hoger op het SE;
 • positief advies van de meerderheid van de vakdocenten;
 • De afdelingsleider weegt de adviezen van de vakdocenten en neemt het besluit.

Bron

NOTA RAPPORTAGE EN DETERMINATIE (CALANDLYCEUM) 2016-2017

Zie voor meer informatie over het Calandlyceum de schoolinfo op deze website.


Cartesius Lyceum

Geen specifieke normen gevonden in de schoolgids of op de schoolwebsite voor overstap van havo 5 naar vwo 5.

Bron

Overgangsregeling, vergader- en revisiereglement t.b.v. overgangsvergaderingen de eerste fase (leerjaren 1 t/m 3) de tweede fase (leerjaren 4 t/m 6) Schooljaar 2016 – 2017

Zie voor meer informatie over het Cartesius Lyceum de schoolinfo op deze website.


Joodse Kindergemeenschap Cheider

Over het Cheider is nauwelijks online informatie te vinden, de schoolwebsite Cheider (vo) bevat geen schoolgids.

Zie voor beknopte informatie over het Cheider de schoolinfo op deze website.


Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert (CSB)

Geen specifieke normen gevonden in de schoolgids of op de schoolwebsite voor overstap van havo 5 naar vwo 5.

Bron

Overgangsnormen 2016 2017

Zie voor meer informatie over de CSB de schoolinfo op deze website.


Comenius Lyceum

Toelating tot 5 vwo

Leerlingen met een havodiploma die willen doorstromen naar de 5e klas van het vwo, moeten aan de volgende eisen voldoen:

 • tenminste een 6,8 gemiddeld op de eindlijst;
 • geen onvoldoende eindcijfers voor de vakken die de leerling op onze school wil volgen;
 • leerlingen die op onze school het NT-profiel willen volgen moeten voor de vakken natuurkunde, scheikunde en wiskunde minimaal een 7.0 hebben behaald als eindcijfer in de havo;
 • geen opmerkelijke gedragsproblemen en absenties op de havo;
 • de leerling is niet blijven zitten in 4 havo of gezakt in 5 havo.

De school behoudt zich het recht voor om leerlingen die vanuit een lagere onderwijssoort instromen niet te laten doubleren.

Bron

Schoolgids 2016-2017

Zie voor meer informatie over het Comenius Lyceum de schoolinfo op deze website.


Damstede Lyceum

Geen specifieke normen gevonden in de schoolgids of op de schoolwebsite voor overstap van havo 5 naar vwo 5.

Bron

Schoolgids (Schoolgids Damstede digitaal via issuu) en schoolwebsite Damstede

Zie voor meer informatie over het Damstede Lyceum de schoolinfo op deze website.


Fons Vitae

Instroom 5havo naar 5vwo

Als voorwaarde voor toelating tot 5vwo voor leerlingen geldt het bezit van het havodiploma. Voor een redelijke kans van slagen in het vwo hanteren wij de volgende criteria:

 • gemiddeld ruim een 7;
 • voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde ieder minimaal een 6;
 • positief advies van vakdocenten wat betreft werkhouding en capaciteiten;
 • instromers met een havodiploma krijgen vrijstelling voor maatschappijleer en ckv.

Aanmelding

Er is een voorlichtingsmiddag in november. Daarna volgt een intakegesprek met decaan en afdelingsleider in februari. Vervolgens wordt aan de vakdocenten een advies gevraagd. Dit advies wordt door de decaan havo met de leerlingen besproken, waarna een gesprek met de decaan vwo volgt. De schoolleiding beslist over de definitieve toelating. Omdat een overstap onder andere problemen oplevert bij de moderne vreemde talen, kan een verzoek na 1 april in de meeste gevallen niet gehonoreerd worden.

Bron

Regels overgang en instroom

Zie voor meer informatie over het Fons Vitae Lyceum de schoolinfo op deze website.


Geert Groote College Amsterdam

Overgang 12HAVO naar 12VWO

Er bestaat de mogelijkheid om als je geslaagd bent voor het HAVO diploma binnen het GGCA door te stromen naar het VWO. Dit wordt uitsluitend door de examencommissie bepaald.

De onderstaande regels worden gehandhaafd bij een opstroom:

 • Eis gemiddelde eindexamen voor afronding: 6,8.
 • Nederlands, Engels Wiskunde gemiddeld: 6,8.
 • Geen vak lager dan een 6.
 • Rekentoets voldoende.
 • Positief advies vanuit de docentenvergadering.
 • De leerling heeft twee moderne vreemde talen in zijn/ haar pakket en de taal ook voldoende afgerond in het examen havo.

Extra vragen wij van een leerling het volgende:

 • Een verplicht gesprek bij de decaan.
 • Een motivatiebrief waarin de leerling uitlegt, waarom hij/zij graag VWO wil doen
 • Een informatiegesprek met leerling en ouders, waarin de leerling zijn brief aan de examencommissie toelicht. Hier kan ook informatie aan leerling en ouders vanuit school gegeven worden. Wat houdt een VWO traject in? Wat zijn de verschillen met een HAVO route?

Verder

 • Vanzelfsprekend gaat de leerling geen tweede keer op kunstreis, maar gebruikt de tijd op school om te studeren.
 • Er is een proeftijd tot de kerst.
 • Aan het einde van het schooljaar wordt, zo als bij alle leerlingen gekeken of de leerling deze route kan blijven volgen.
 • De bindende beslissing ligt bij de conrector en de examencommissie.

Bron

OVERGANGSPROTOCOL GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM

Zie voor meer informatie over het Geert Groote College Amsterdam de schoolinfo op deze website.


Gerrit van der Veen College

Van 5 havo naar 5 vwo

Met een geldig havodiploma is een leerling in principe toelaatbaar tot 5 vwo. Tot plaatsing kan worden overgegaan, als de leerling blijk heeft gegeven over voldoende capaciteiten en motivatie te beschikken, een goede studiehouding te hebben en als de aansluiting qua profiel en vakkenpakket geen problemen geeft. Op het vwo is een extra vak nodig. Het strekt tot aanbeveling als de leerling al op de havo een extra vak heeft gevolgd ter voorbereiding van een overstap naar 5 vwo.

De voorwaarden tot toelating zijn:

 • Minimaal een 6,8 als gemiddeld cijfer voor je centraal examen havo
 • Een positief advies van de ‘toeleverende havo’

Voor leerlingen van buiten het Gerrit van der Veen College speelt bij de beslissing tevens het aantal beschikbare plaatsen in 5 vwo een rol.

Bron

BEVORDERINGSNORMEN GERRIT VAN DER VEEN COLLEGE

Zie voor meer informatie over het Gerrit van der Veen College de schoolinfo op deze website.


Hervormd Lyceum West (HLW)

Leerlingen die na het behalen van het einddiploma HAVO toegang vragen tot 5 VWO dienen als eindcijfer HAVO gemiddeld een 6.8 te hebben. Daarnaast moet voor de vakken NE, EN en WI het gemiddelde CE cijfer over de drie vakken 6.5 zijn.

Bron

RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN 2016

Zie voor meer informatie over het HLW de schoolinfo op deze website.


Hervormd Lyceum Zuid (HLZ)

Van HAVO 5 naar VWO 5

In principe is het binnen de Tweede Fase mogelijk van HAVO naar VWO door te stromen. Men moet er rekening mee houden dat wiskunde op het VWO in elk profiel verplicht is. Bovendien is op het VWO naast Engels een andere moderne vreemde taal (MVT) verplicht.

Bij de toelating spelen verder een rol:

 • het gemiddeld cijfer plus het studieadvies van de docenten.
 • Er zijn geen onvoldoenden voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde.
 • Het gemiddeld cijfer is tenminste 7.0. Het studieadvies is positief.

N.B. Voor Spaans-elementair moet ten minste een 8.0 zijn behaald.
In geval van twijfel wordt een toelatingstoets afgenomen.

Bron

Jaarovergangen

Zie voor meer informatie over het HLZ de schoolinfo op deze website.


IJburg College

Geen specifieke normen gevonden in de schoolgids of op de schoolwebsite voor overstap van havo 5 naar vwo 5, behalve onderstaand fragment in de schoolgids waarin wordt verwezen naar de schoolwebsite, daar zijn echter geen nadere regels te vinden. Desgevraagd heeft de school per email toegelicht dat er gekeken wordt naar persoonlijke kwaliteiten en motivatie in plaats van naar gemiddelde cijfers.

Overgangsnormen

[…] Ook in de bovenbouw kunnen leerlingen nog opstromen naar een hoger niveau. De regels daarvoor staan op onze site.

Bron

Schoolgids 2016-2017

Zie voor meer informatie over het IJburg College de schoolinfo op deze website.


Joodse Scholengemeenschap Maimonides

In de schoolgids wordt verwezen naar overgangsnormen in het ‘informatieboekje’, dit is alleen voor ouders en leerlingen met een inlogcode toegankelijk via de schoolwebsite.

Overgangsnormen

De overgangsnormen worden aan het begin van ieder leerjaar aan de leerlingen uitgereikt. Deze normen staan in het informatieboekje dat de eerste schooldag wordt verstrekt (zie ook onze website).

Bron

Schoolgids 2016-2017

Zie voor meer informatie over de Joodse Scholengemeenschap Maimonides de schoolinfo op deze website.


Metis Montessori Lyceum (MML)

2.3.3 Instromers van havo in vwo

Je kunt binnen de bovenbouw havo en vwo overstappen: ‘omhoog’ van havo naar vwo, maar ook ‘omlaag’ van het vwo naar de havo. Veel leerlingen met een havodiploma stappen over naar 5 vwo. Het MML stelt ten aanzien van de instroom strenge eisen. Je eindcijfers, werkhouding, motivatie en doorzettingsvermogen zijn belangrijke zaken waarnaar wordt gekeken. De docentenvergadering brengt hierover een bindend advies uit.

2.3.4 Vrijstellingen overstap havo naar vwo

Als je met een havodiploma overstapt naar het vwo, kun je vrijstellingen krijgen voor Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) en maatschappijleer. Verder hangen vrijstellingen af van de overlap tussen de havo- en de vwo-examenprogramma’s. De vakdocenten vergelijken hiervoor het PTA van de havo met dat van het vwo en maken afspraken hoe je ontbrekende onderdelen kunt inhalen en afronden. Hun besluit wordt door jou ondertekend en meegedeeld aan de examencommissie, die dat in je examendossier opneemt.

Je hebt het recht je havoprofielwerkstuk bij te stellen of opnieuw te maken om het aan de vwo-criteria te laten voldoen.

Voor het vak NLT kunnen onderdelen uit het havoprogramma meegenomen worden, ook als deze niet in het vwo-PTA staan. De docent stelt voor die onderdelen bij het vwo- niveau passende beoordelingen voor het gemaakte werk vast.

Bron

Programma van Toetsing en Afsluiting vwo/havo/mavo 2016-2017

Zie voor meer informatie over het Metis Montessori Lyceum de schoolinfo op deze website.


Montessori Lyceum Amsterdam (MLA)

6.6 Doorstromen in de bovenbouw

Voor leerlingen die na het behalen van een mavo-diploma willen doorstromen naar 4 havo, of voor leerlingen die na het behalen van een havo-diploma verder willen gaan in 5 vwo, geldt de volgende procedure: een geïnteresseerde leerling geeft dit aan bij de mentor en bespreekt op het decanaat het gewenste profiel en vakkenpakket. Ouders ondertekenen een brief met daarin de voorlopige aanmelding. Dit dient plaats te vinden voor 1 mei. De school hanteert daarnaast een aantal extra voorwaarden inzake de doorstroom. Deze zijn opgenomen in de Wegwijzer voor het Profielexamen. Deze voorwaarden zijn bindend.

A.13 Regeling bij doorstroming van HAVO naar VWO

 1. Een leerling die het diploma HAVO heeft behaald, met alle vakken op eindcijfer 6 en voor wiskunde een 7 (bij een keuze voor wiskunde C is eindcijfer 6 voor wiskunde A voldoende), kan zich aanmelden voor hetzelfde profiel van het VWO met dien verstande dat profiel en vakkenpakket op elkaar aansluiten. Zo dient Frans of Duits onderdeel van het vakkenpakket te zijn en dient een CM leerling wiskunde in het pakket te hebben.
 2. De leerling krijgt een vrijstelling voor de vakken maatschappijleer, cultureel kunstzinnige vorming en voor de module.
 3. De doorgestroomde leerling maakt in het VWO een nieuw Profielwerkstuk.
 4. Per taal mag een leerling één boek laten meetellen voor het VWO-examenprogramma.
 5. Afhankelijk van het pakket zal de leerling voor verschillende vakken één en ander moeten repareren.
 6. Voor plaatsing in het VWO dienen werkhouding en motivatie in orde te zijn, dit ter beoordeling van de deelschoolleider(s).
 7. Voor 1 mei is het verzoek om door te stromen en het daarbij behorende vakkenpakket ondertekend door de ouders in het bezit van de deelschoolleider. Na 1 mei start de school de toelatingsprocedure voor de externe zij-instroom.
  Als de betreffende klassen geen plaats meer bieden, wordt na 1 mei een verzoek om door te stromen afgewezen.

Bron

Schoolgids 2015-2016 en Wegwijzer voor het Profielexamen 5 havo.

Zie voor meer informatie over het MLA de schoolinfo op deze website.


St. Nicolaaslyceum (SNL)

Geen specifieke normen gevonden in de schoolgids of op de schoolwebsite voor overstap van havo 5 naar vwo 5.

Bron

Schoolgids 2015-2016

Zie voor meer informatie over het St. Nicolaas Lyceum de schoolinfo op deze website.


Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB)

Geen specifieke normen gevonden in de schoolgids of op de schoolwebsite voor overstap van havo 5 naar vwo 5, alleen het volgende fragment in de schoolgids van 2015-2016 (een schoolgids van 2016-2017 was niet op de schoolwebsite te vinden):

Resultaatgericht begeleiden

We leiden kinderen op voor het bij hen passende diploma en door onze heterogene onderbouw bieden we optimale opstroomkansen: bij ons halen kinderen met een vmbo-t advies regelmatig een havo-diploma en soms zelfs een vwo- diploma.

Bron

SCHOOLGIDS 2015 – 2016

Zie voor meer informatie over de OSB de schoolinfo op deze website.


Pieter Nieuwland College (PNC)

Doorstroom havo vwo

Leerlingen die na het behalen van het havodiploma verder willen gaan in vwo 5 dienen daartoe een verzoek in bij de “doorstroomcommissie havo – vwo”.
Deze commissie bestaat uit:

 • 2 docenten die lesgeven aan de betreffende leerling
 • de afdelingsleiders (havo en vwo)
 • de (havo) decaan

De doorstroomcommissie beoordeelt ieder geval apart en laat zich adviseren door de docentenvergadering. De commissie betrekt tenminste de volgende overwegingen in haar besluit:

 • Leerlingen in de 3e klas havo krijgen het advies om in de Tweede Fase een 2e moderne vreemde taal, wiskunde en een extra examenvak te volgen, als zij overwegen om later door te stromen naar 5 vwo. Wanneer de leerling na het behalen van het havodiploma toch zonder moderne vreemde taal naar het
  vwo wil, beoordeelt de doorstroomcommissie het verzoek met inachtneming van de overwegingen die bij de dispensatieregeling Moderne Vreemde Talen zijn genoemd.
 • De leerling beschikt naar het oordeel van de commissie over voldoende motivatie,
  intellectuele capaciteiten en studievaardigheden om het vwo-diploma te halen.
  We gaan uit van een gemiddeld cijfer 7 voor het Centraal Examen.

Bron

Jaargids 2016/2016 (onderdeel schoolgids)

Zie voor meer informatie over het Pieter Nieuwland College de schoolinfo op deze website.


Scholengemeenschap Reigersbos (SGR)

Van havo 5 naar vwo 5

Toelatingseisen:

 • In vwo 5 wordt hetzelfde profiel gevolgd als in havo 5. Een uitzondering kan gemaakt worden voor een overstap van NT naar NG.
 • In principe moet een leerling in havo 5 in een extra vak examen hebben gedaan. Voor de profielen EM en CM moet dit Frans of Duits zijn. Voor de profielen NT en NG mag dit ook een ander vak zijn.
 • Wanneer er geen extra vak gevolgd is, is een overstap in enkele gevallen toch mogelijk. De afdelingsleider beslist over toelating en welk vak erbij gekozen kan worden.
 • De leerling heeft de advieskaart met de adviezen van de examendocenten van het havo volledig in laten vullen.
 • De leerling heeft als gemiddeld eindcijfer (CE + SE) een 6,8.
  • Er wordt gerekend met afgeronde eindcijfers.
  • Het combinatiecijfer wordt buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van het gemiddelde.
  • Wanneer een leerling een extra vak heeft gedaan, dan wordt één van de vakken buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van het gemiddelde. De afdelingsleider van vwo bovenbouw bepaalt welk vak buiten beschouwing wordt gelaten.
 • Tijdens het intakegesprek moet verder uit de adviezen en de motivatie blijken dat de leerling een goede kans van slagen heeft op het vwo.
 • De leerling moet desgewenst bereid zijn in de vakantie aan een aansluitprogramma voor bepaalde vakken te werken.

Bron

Criteria overstap, vmbo-t 4 naar havo 4, havo 5 naar vwo 5, Schooljaar 2016-2017

Zie voor meer informatie over de SGR de schoolinfo op deze website.


Spinoza Lyceum

In de schoolgids wordt naar een overgangsreglement verwezen, dat is niet online te vinden.

Doorstroming

Hét voordeel van een brede scholengemeenschap is dat je na het mavo‐examen naar de havo kunt overstappen en na het havo‐examen naar het vwo. Daaraan zijn natuurlijk wel voorwaarden verbonden. Overigens worden deze criteria dit jaar opnieuw bekeken. Het aangepaste overgangsreglement verwachten we eind september 2016 klaar te hebben.

Bron

Schoolgids Spinoza Lyceum 2016 ­ – 2017

Zie voor meer informatie over het Spinoza Lyceum de schoolinfo op deze website.


 

Meer artikelen over Blog