Amsterdamse eisen bij overstap van 5 havo naar 5 vwo in schooljaar 2017/2018

Geplaatst door Fleur Boesenkool op 31 januari 2018
Dit is een update van het artikel “Amsterdamse eisen bij overstap van 5 havo naar 5 vwo in schooljaar 2016/2017” voor schooljaar 2017/2018. Dit artikel is nog in bewerking.

Amsterdams Lyceum

Geen specifieke details gegeven over doorstroom van 5-Havo naar 5-Vwo.

Bron

Het Amsterdams Lyceum schoolgids 2017 – 2018

Zie voor meer informatie over het Amsterdams Lyceum de schoolinfo op deze website.


Berlage Lyceum

Toelatingseisen 5 VWO Berlage

Een leerling die wil overstappen van 5 havo naar 5 vwo moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • voor het CE een onafgerond gemiddelde van minimaal een 7.0 hebben;
 • voor de kernvakken een 6.0 of hoger als CE-cijfer hebben;
 • wiskunde in het havo-pakket hebben;
 • een positief studieadvies van de vakdocenten hebben;
 • de leerling is verplicht een inhaalprogramma na het CE te volgen om het nieuw op te nemen vak bij te werken. De leerling neemt hiervoor het initiatief en benadert de vwo docent en voert een intakegesprek met de decaan.

Bron

Toelichting op het Programma van Toetsing en Overgang (PTO) Eerste/Tweede Fase Mavo, Havo, Atheneum en Gymnasium Inclusief regeling bevordering Schooljaar 2017 – 2018

Zie voor meer informatie over het Berlage Lyceum de schoolinfo op deze website.


Calandlyceum

5havo naar 5vwo

 • gemiddeld een 7 of hoger op het SE;
 • positief advies van de meerderheid van de vakdocenten;
 • de afdelingsleider weegt de adviezen van de vakdocenten en neemt het besluit.

Bron

NOTA RAPPORTAGE EN DETERMINATIE (CALANDLYCEUM) 2017-2018

Zie voor meer informatie over het Calandlyceum de schoolinfo op deze website.


Cartesius Lyceum

Geen specifieke normen gevonden in de schoolgids of op de schoolwebsite voor overstap van havo 5 naar vwo 5.

Bron

Overgangsregeling, vergader- en revisiereglement t.b.v. overgangsvergaderingen de eerste fase (leerjaren 1 t/m 3) de tweede fase (leerjaren 4 t/m 6) Schooljaar 2017 – 2018

Zie voor meer informatie over het Cartesius Lyceum de schoolinfo op deze website.


Joodse Kindergemeenschap Cheider

Over het Cheider is nauwelijks online informatie te vinden, de schoolwebsite Cheider (vo) bevat geen schoolgids.

Zie voor beknopte informatie over het Cheider de schoolinfo op deze website.


Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert (CSB)

Geen specifieke normen gevonden in de schoolgids of op de schoolwebsite voor overstap van havo 5 naar vwo 5.

Bron

Overgangsnormen 2016 – 2017 en Schoolgids 2017 – 2018

Zie voor meer informatie over de CSB de schoolinfo op deze website.


Comenius Lyceum

Toelating tot 5 vwo

Leerlingen met een havodiploma die willen doorstromen naar de 5e klas van het vwo, moeten aan de volgende eisen voldoen:

 • tenminste een 6,8 gemiddeld op de eindlijst;
 • geen onvoldoende eindcijfers voor de vakken die de leerling op onze school wil volgen;
 • leerlingen die op onze school het NT-profiel willen volgen moeten voor de vakken natuurkunde, scheikunde en wiskunde minimaal een 7.0 hebben behaald als eindcijfer in de havo;
 • geen opmerkelijke gedragsproblemen en absenties op de havo;
 • de leerling is niet blijven zitten in 4 havo of gezakt in 5 havo.

De school behoudt zich het recht voor om leerlingen die vanuit een lagere onderwijssoort instromen niet te laten doubleren.

Bron

Schoolgids 2017 – 2018

Zie voor meer informatie over het Comenius Lyceum de schoolinfo op deze website.


Damstede Lyceum

Geen specifieke normen gevonden in de schoolgids of op de schoolwebsite voor overstap van havo 5 naar vwo 5.

Bron

Schoolgids (Schoolgids Damstede digitaal via issuu) en schoolwebsite Damstede

Zie voor meer informatie over het Damstede Lyceum de schoolinfo op deze website.


Fons Vitae

Doorstroom van 5havo naar 5vwo

Om in aanmerking te komen voor doorstroom naar 5vwo gelden de volgende normen:

 • De leerling heeft een cijfergemiddelde van ruim 7,0.
 • De leerling heeft voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde minimaal een 6,0.
 • De leerling krijgt een positief advies van alle vakdocenten wat betreft werkhouding en capaciteiten.
 • Instromers met een havodiploma krijgen vrijstelling voor maatschappijleer en ckv.

Aanmelding

Leerlingen met een havodiploma die door willen stromen naar leerjaar 5vwo, moeten dat vóór 1 april officieel aangeven. Dit in verband met een zorgvuldige begeleiding van het traject. Voor deze leerlingen organiseren wij een voorlichtingsbijeenkomst in november, waarna een gesprek volgt met de decaan havo en afdelingsleider. Vervolgens wordt alle betreffende vakdocenten om advies gevraagd en volgen op basis daarvan meer gesprekken, o.a. met de decaan vwo. Uiteindelijk beslist de schoolleiding over de definitieve toelating. Bij aanmeldingen na 1 april is plaatsing afhankelijk van de formatie van het volgende schooljaar en kan het zo zijn dat er geen plek meer beschikbaar is, ondanks het feit dat de leerling voldoet aan bovenstaande eisen.

Bron

Regels overgang en instroom 2017 – 2018 en Schoolgids 2017 – 2018

Zie voor meer informatie over het Fons Vitae Lyceum de schoolinfo op deze website.


Geert Groote College Amsterdam

Overgang 12HAVO naar 12VWO

Er bestaat de mogelijkheid om als je geslaagd bent voor het HAVO diploma binnen het GGCA door te stromen naar het VWO. Dit wordt uitsluitend door de examencommissie bepaald.

De onderstaande regels worden gehandhaafd bij een opstroom:

 • eis gemiddelde eindexamen voor afronding: 6,8;
 • Nederlands, Engels Wiskunde gemiddeld: 6,8;
 • geen vak lager dan een 6;
 • rekentoets voldoende;
 • positief advies vanuit de docentenvergadering;
 • de leerling heeft twee moderne vreemde talen in zijn/ haar pakket en de taal ook voldoende afgerond in het examen havo.

Extra vragen wij van een leerling het volgende:

 • een verplicht gesprek bij de decaan;
 • een motivatiebrief waarin de leerling uitlegt, waarom hij/zij graag VWO wil doen;
 • een informatiegesprek met leerling en ouders, waarin de leerling zijn brief aan de examencommissie toelicht. Hier kan ook informatie aan leerling en ouders vanuit school gegeven worden. Wat houdt een VWO traject in? Wat zijn de verschillen met een HAVO route?

Verder

 • Vanzelfsprekend gaat de leerling geen tweede keer op kunstreis, maar gebruikt de tijd op school om te studeren.
 • Er is een proeftijd tot de kerst.
 • Aan het einde van het schooljaar wordt, zo als bij alle leerlingen gekeken of de leerling deze route kan blijven volgen.
 • De bindende beslissing ligt bij de conrector en de examencommissie.

Bron

OVERGANGSPROTOCOL GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM

Zie voor meer informatie over het Geert Groote College Amsterdam de schoolinfo op deze website.


Gerrit van der Veen College

Van 5 havo naar 5 vwo

Met een geldig havodiploma is een leerling in principe toelaatbaar tot 5 vwo. Tot plaatsing kan worden overgegaan, als de leerling blijk heeft gegeven over voldoende capaciteiten en motivatie te beschikken, een goede studiehouding te hebben en als de aansluiting qua profiel en vakkenpakket geen problemen geeft. Op het vwo is een extra vak nodig. Het strekt tot aanbeveling als de leerling al op de havo een extra vak heeft gevolgd ter voorbereiding van een overstap naar 5 vwo.

De voorwaarden tot toelating zijn:

 • minimaal een 6,8 als gemiddeld cijfer voor je centraal examen havo;
 • een positief advies van de ‘toeleverende havo’.

Voor leerlingen van buiten het Gerrit van der Veen College speelt bij de beslissing tevens het aantal beschikbare plaatsen in 5 vwo een rol.

Bron

BEVORDERINGSNORMEN GERRIT VAN DER VEEN COLLEGE 2017 – 2018

Zie voor meer informatie over het Gerrit van der Veen College de schoolinfo op deze website.


Hervormd Lyceum West (HLW)

Leerlingen die na het behalen van het einddiploma HAVO toegang vragen tot 5 VWO dienen als eindcijfer HAVO gemiddeld een 6.8 te hebben. Daarnaast moet voor de vakken NE, EN en WI het gemiddelde CE cijfer over de drie vakken 6.5 zijn.

Bron

RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN 2016

Zie voor meer informatie over het HLW de schoolinfo op deze website.


Hervormd Lyceum Zuid (HLZ)

Van HAVO 5 naar VWO 5

In principe is het binnen de Tweede Fase mogelijk van HAVO naar VWO door te stromen. Men moet er rekening mee houden dat wiskunde op het VWO in elk profiel verplicht is. Bovendien is op het VWO naast Engels een andere moderne vreemde taal (MVT) verplicht.

Bij de toelating spelen verder een rol:

 • het gemiddeld cijfer plus het studieadvies van de docenten;
 • er zijn geen onvoldoenden voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde;
 • het gemiddeld cijfer is tenminste 7.0;
 • het studieadvies is positief.

N.B. Voor Spaans-elementair moet ten minste een 8.0 zijn behaald.
In geval van twijfel wordt een toelatingstoets afgenomen.

Bron

Jaarovergangen

Zie voor meer informatie over het HLZ de schoolinfo op deze website.


Hyperion Lyceum

Zij-instroom

Leerlingen en ouders die een overstap vanuit een andere VO-school overwegen, raden wij aan onze schoolgids goed te lezen. De leerlingen moeten zich ervan bewust zijn dat wij een atheneum+/gymnasium school zijn waarbij er qua werkdruk en niveau meer gevraagd wordt dan op een reguliere VWO. Daarnaast moet er vaak een inhaalprogramma worden gevolgd, bijvoorbeeld voor de nieuwe vakken of een moderne vreemde taal.

Geen specifieke normen gevonden in de schoolgids of op de schoolwebsite voor overstap van havo 5 naar vwo 5.

Bron

Zij-instroom 2017 – 2018

Zie voor meer informatie over het Hyperion Lyceum de schoolinfo op deze website.


IJburg College

Geen specifieke normen gevonden in de schoolgids of op de schoolwebsite voor overstap van havo 5 naar vwo 5, behalve onderstaand fragment in de schoolgids waarin wordt verwezen naar de schoolwebsite, daar zijn echter geen nadere regels te vinden. Desgevraagd heeft de school per email toegelicht dat er gekeken wordt naar persoonlijke kwaliteiten en motivatie in plaats van naar gemiddelde cijfers.

Overgangsnormen

[…] Ook in de bovenbouw kunnen leerlingen nog opstromen naar een hoger niveau. De regels daarvoor staan op onze site.

Bron

Schoolgids 2016-2017

Zie voor meer informatie over het IJburg College de schoolinfo op deze website.


Joodse Scholengemeenschap Maimonides

Tevens kan een leerling doorstromen van 4m naar 4h en van 5h naar 5v. De vakken waarin examen is afgelegd, moeten uiteraard aansluiten op het gewenste profiel en de leerling moet natuurlijk voldoen aan de toelatingseisen. Soms zullen inhaalprogramma’s gevolgd moeten worden. In de schoolgids wordt verwezen naar overgangsnormen in het ‘informatieboekje’, dit is alleen voor ouders en leerlingen met een inlogcode toegankelijk via de schoolwebsite.

Overgangsnormen

De overgangsnormen worden aan het begin van ieder leerjaar aan de leerlingen uitgereikt. Deze normen staan in het informatieboekje dat de eerste schooldag wordt verstrekt (zie ook onze website).

Bron

Schoolgids 2016 – 2017

Zie voor meer informatie over de Joodse Scholengemeenschap Maimonides de schoolinfo op deze website.


Lumion College

4.4.5 Uitstroom / doorstroom

De teamleiders en zorgcoördinatoren dragen zorg voor zorgvuldig verloop van de procedure bij uitstroom en doorstroom van de leerling. Het welzijn, de behoeftes en de keuzes van de leerling zelf zijn leidend in dit proces.

Afstroom/opstroom:

Een leerling kan als resultaten, inzicht en studiehouding daartoe aanleiding geven zowel een niveau opstromen als een niveau afstromen. De decaan is verantwoordelijk voor een zorgvuldige procedure en dossiers bij tussentijdse in- en uitstroom en bij doorstroom van leerlingen.

Bron

Schoolgids 2017 – 2018 en Schoolondersteuningsplan 2016 – 2020

Zie voor meer informatie over het Lumion College de schoolinfo op deze website.


Metis Montessori Lyceum (MML)

2.3.3 Instromers van havo in vwo

Je kunt binnen de bovenbouw havo en vwo overstappen: ‘omhoog’ van havo naar vwo, maar ook ‘omlaag’ van het vwo naar de havo. Veel leerlingen met een havodiploma stappen over naar 5 vwo. Het MML stelt ten aanzien van de instroom strenge eisen. Je eindcijfers, werkhouding, motivatie en doorzettingsvermogen zijn belangrijke zaken waarnaar wordt gekeken. De docentenvergadering brengt hierover een bindend advies uit.

Alle leerlingen die opstromen doen dit voorwaardelijk. Er wordt een contract opgemaakt waarin staat in welke periode er voldaan moet zijn aan welke voorwaarden, voordat definitieve plaatsing in hoger niveau plaatsvindt. Indien aan die voorwaarden niet wordt voldaan, volgt terugplaatsing.

2.3.4 Vrijstellingen overstap havo naar vwo

Als je met een havodiploma overstapt naar het vwo, kun je vrijstellingen krijgen voor (een deel van) Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) en maatschappijleer. Verder hangen vrijstellingen af van de overlap tussen de havo- en de vwo-examenprogramma’s. De vakdocenten vergelijken hiervoor het PTA van de havo met dat van het vwo en maken afspraken hoe je ontbrekende onderdelen kunt inhalen en afronden. Hun besluit wordt door jou ondertekend en meegedeeld aan de examencommissie, die dat in je examendossier opneemt.

Je hebt het recht je havoprofielwerkstuk bij te stellen of opnieuw te maken om het aan de vwo-criteria te laten voldoen.

Voor het vak NLT kunnen onderdelen uit het havoprogramma meegenomen worden, ook als deze niet in het vwo-PTA staan. De docent stelt voor die onderdelen bij het vwo-niveau passende beoordelingen voor het gemaakte werk vast.

Bron

Programma van Toetsing en Afsluiting vwo/havo/mavo 2017 – 2018 en Schoolgids 2017 – 2018

Zie voor meer informatie over het Metis Montessori Lyceum de schoolinfo op deze website.


Montessori Lyceum Amsterdam (MLA)

6.6 Doorstromen in de bovenbouw

Voor leerlingen die na het behalen van een mavo-diploma willen doorstromen naar 4 havo, of voor leerlingen die na het behalen van een havo-diploma verder willen gaan in 5 vwo, geldt de volgende procedure: een geïnteresseerde leerling geeft dit aan bij de mentor en bespreekt op het decanaat het gewenste profiel en vakkenpakket. Ouders ondertekenen een brief met daarin de voorlopige aanmelding. Dit dient plaats te vinden voor 1 mei. De school hanteert daarnaast een aantal extra voorwaarden inzake de doorstroom. Zie verder de Wegwijzer voor het Profielexamen 5 havo. Deze voorwaarden zijn bindend.

A.13 Regeling bij doorstroming van HAVO naar VWO

 1. Een leerling die het diploma HAVO heeft behaald, met alle vakken op eindcijfer 6 en voor wiskunde een 7 (bij een keuze voor wiskunde C is eindcijfer 6 voor wiskunde A voldoende), kan zich aanmelden voor hetzelfde profiel van het VWO met dien verstande dat profiel en vakkenpakket op elkaar aansluiten. Zo dient Frans of Duits onderdeel van het vakkenpakket te zijn en dient een CM leerling wiskunde in het pakket te hebben.
 2. De leerling krijgt een vrijstelling voor de vakken maatschappijleer, cultureel kunstzinnige vorming en voor de module.
 3. De doorgestroomde leerling maakt in het VWO een nieuw Profielwerkstuk.
 4. Per taal mag een leerling één boek laten meetellen voor het VWO-examenprogramma.
 5. Afhankelijk van het pakket zal de leerling voor verschillende vakken één en ander moeten repareren.
 6. Voor plaatsing in het VWO dienen werkhouding en motivatie in orde te zijn, dit ter beoordeling van de deelschoolleider(s).
 7. Voor 1 mei is het verzoek om door te stromen en het daarbij behorende vakkenpakket ondertekend door de ouders in het bezit van de deelschoolleider. Na 1 mei start de school de toelatingsprocedure voor de externe zij-instroom. Als de betreffende klassen geen plaats meer bieden, wordt na 1 mei een verzoek om door te stromen afgewezen.

Bron

Schoolgids 2017 – 2018 en Wegwijzer voor het Profielexamen 5 havo 2017 – 2018.

Zie voor meer informatie over het MLA de schoolinfo op deze website.


St. Nicolaaslyceum (SNL)

Zij-instromers (vmbo 4 naar havo 4 en havo 5 naar vwo 5) moeten zonder oponthoud doorstromen naar het examenjaar.

Specifieke instroomeisen voor de bovenbouw

Als je instroomt in de bovenbouw van het St. Nicolaaslyceum is het belangrijk dat je zeer gemotiveerd bent voor havo- en vwo-onderwijs. Verder gaan we er van uit dat je over voldoende capaciteitein beschikt, dat je zelfstandig kunt werken en goed gedrag vertoont.

Instroomeisen vwo 5:

 • diploma havo 5, gemiddeld minimaal 7;
 • pakket wat aansluit op de vakkenkaart van het Nicolaas;
 • zelfstandige studiehouding en goed gedrag.

Bron

Schoolgids 2017 – 2018 en Zij-instroom Bovenbouw

Zie voor meer informatie over het St. Nicolaas Lyceum de schoolinfo op deze website.


Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB)

Doorstroming naar het vwo

Doorstroming van een leerling van de OSB vanuit de havo naar het vwo is in principe mogelijk met een havodiploma. Deze aanvraag wordt behandeld door de deelschoolleider. Daarnaast stelt de school nog een aantal aanvullende eisen in overeenstemming met de landelijke richtlijnen van de VO raad. Vanuit ons Tweefasen vwo is het voor leerlingen mogelijk om na het behalen van hun havodiploma direct door te stromen naar 6vwo. De OSB is een van de weinige scholen in Nederland waar deze route – zonder een extra jaar in 5vwo – mogelijk is.

Doorstroomrichtlijnen 2017-2018 5H naar 5V

Om met een Havo-diploma toegelaten te worden in 5V, voldoet de lijst met eindexamenresultaten aan de volgende criteria:

 1. Het gemiddelde van alle CE-resultaten is minimaal 7,0;
  Daarnaast:
 2. zijn de CE-cijfers voor de kernvakken afzonderlijk minimaal 6,5;
 3. heeft de leerling niet gedoubleerd tot nu toe;
 4. heeft de leerling een positief advies op inhoud en lerende/werkende houding van mentor en klassenteam;
 5. is er geen sprake van een ontoelaatbare hoeveelheid verzuim;
 6. is er een passend vakkenpakket mogelijk, waarbij achterstanden voor max. 2 vakken weggewerkt moet worden in de zomervakantie;
 7. Is er plaats in het leerjaar van instroom.

Leerlingen die vanuit 5H doorstromen naar 5V, kunnen in principe niet doubleren in 5V. Om tot een cijfer te komen voor de SE’s uit 4Vwo, wordt het gemiddelde van de SE-cijfers bij SE4, SE5 en SE6 ingevuld bij de SE’s uit 4Vwo. Als SE6 voor een bepaald vak uit het CE Havo bestaat, mogen leerlingen ervoor kiezen om het – evt. aangepaste – CE Havo 5 cijfer (uit hun oude examenjaar) in te vullen in plaats van het opnieuw te maken. Mochten ze niet tevreden zijn met het cijfer, dan mogen ze het CE mee doen met de rest van de klas (hoogste cijfer telt). Het al gemaakte PWS wordt verdiept in 5 / 6 Vwo.

Bron

SCHOOLGIDS 2017 – 2018 en Doorstroomrichtlijnen 2017 – 2018

Zie voor meer informatie over de OSB de schoolinfo op deze website.


Pieter Nieuwland College (PNC)

Doorstroom havo vwo

Leerlingen die na het behalen van het havodiploma verder willen gaan in vwo 5 dienen daartoe een verzoek in bij de “doorstroomcommissie havo – vwo”.
Deze commissie bestaat uit:

 • 2 docenten die lesgeven aan de betreffende leerling;
 • de afdelingsleiders (havo en vwo);
 • de (havo) decaan.

De doorstroomcommissie beoordeelt ieder geval apart en laat zich adviseren door de docentenvergadering. De commissie betrekt tenminste de volgende overwegingen in haar besluit:

 • Leerlingen in de 3e klas havo krijgen het advies om in de Tweede Fase een 2e moderne vreemde taal, wiskunde en een extra examenvak te volgen, als zij overwegen om later door te stromen naar 5 vwo. Wanneer de leerling na het behalen van het havodiploma toch zonder moderne vreemde taal naar het vwo wil, beoordeelt de doorstroomcommissie het verzoek met inachtneming van de overwegingen die bij de dispensatieregeling Moderne Vreemde Talen zijn genoemd.
 • De leerling beschikt naar het oordeel van de commissie over voldoende motivatie, intellectuele capaciteiten en studievaardigheden om het vwo-diploma te halen.
 • We gaan uit van een gemiddeld cijfer 7 voor het Centraal Examen.

Bron

Jaargids 2017 – 2018 (onderdeel schoolgids)

Zie voor meer informatie over het Pieter Nieuwland College de schoolinfo op deze website.


Scholengemeenschap Reigersbos (SGR)

Van havo 5 naar vwo 5

Toelatingseisen:

 • In vwo 5 wordt hetzelfde profiel gevolgd als in havo 5. Een uitzondering kan gemaakt worden voor een overstap van NT naar NG.
 • In principe moet een leerling in havo 5 in een extra vak examen hebben gedaan. Voor de profielen EM en CM moet dit Frans of Duits zijn. Voor de profielen NT en NG mag dit ook een ander vak zijn.
 • Wanneer er geen extra vak gevolgd is, is een overstap in enkele gevallen toch mogelijk. De afdelingsleider beslist over toelating en welk vak erbij gekozen kan worden.
 • De leerling heeft de advieskaart met de adviezen van de examendocenten van het havo volledig in laten vullen.
 • De leerling heeft als gemiddeld eindcijfer (CE + SE) een 6,8.

Er wordt gerekend met afgeronde eindcijfers. Het combinatiecijfer wordt buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van het gemiddelde. Wanneer een leerling een extra vak heeft gedaan, dan wordt één van de vakken buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van het gemiddelde. De afdelingsleider van vwo bovenbouw bepaalt welk vak buiten beschouwing wordt gelaten.

Tijdens het intakegesprek moet verder uit de adviezen en de motivatie blijken dat de leerling een goede kans van slagen heeft op het vwo. De leerling moet desgewenst bereid zijn in de vakantie aan een aansluitprogramma voor bepaalde vakken te werken.

Bron

Schoolgids 2017 – 2018 en Criteria overstap, vmbo-t 4 naar havo 4, havo 5 naar vwo 5, Schooljaar 2017 – 2018

Zie voor meer informatie over de SGR de schoolinfo op deze website.


Spinoza Lyceum

In de schoolgids wordt naar een overgangsreglement verwezen, dat is niet online te vinden.

Doorstroming

Hét voordeel van een brede scholengemeenschap is dat je na het mavo‐examen naar de havo kunt overstappen en na het havo‐examen naar het vwo. Daaraan zijn natuurlijk wel voorwaarden verbonden. Overigens worden deze criteria dit jaar opnieuw bekeken. Het aangepaste overgangsreglement verwachten we eind september 2016 klaar te hebben.

Bron

Schoolgids Spinoza Lyceum 2017 – 2018

Zie voor meer informatie over het Spinoza Lyceum de schoolinfo op deze website.


 

Meer artikelen over Blog