Rol medezeggenschap bij ouderbijdrage en schoolkosten

Geplaatst door OCO op 1 augustus 2022
Scholen mogen ouders een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op de hoogte en bestemming van de ouderbijdrage. Deze raad controleert ook of in de schoolgids duidelijk staat vermeld dat de bijdrage vrijwillig is en kinderen niet worden uitgesloten als de ouderbijdrage niet betaald wordt.

Vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten

In het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs vragen scholen de ouders van hun leerlingen een vrijwillige financiële bijdrage voor extra voorzieningen en activiteiten. Dit is toegestaan. Deze bijdrage heet de vrijwillige 0uderbijdrage.

Basisscholen gebruiken de vrijwillige ouderbijdrage bijvoorbeeld om vieringen en schoolreisjes mee te bekostigen. Scholen voor voortgezet onderwijs gebruiken de vrijwillige ouderbijdrage meestal voor aanvullend lesmateriaal, schoolkamp, excursies en culturele activiteiten.

De ouderbijdrage voor extra activiteiten is altijd een vrijwillige bijdrage. De school mag een kind niet weigeren, van school sturen of geen diploma uitreiken als een ouder de bijdrage niet betaalt. Het heeft niets te maken met de vraag of je het wel of niet kunt of wilt betalen.

Rol medezeggenschap bij ouderbijdrage

De oudergeleding (of ouder- en leerlinggeleding in het voortgezet onderwijs) van de medezeggenschapsraad wordt op verschillende punten betrokken bij regels voor de schoolkosten en de ouderbijdrage. De oudergeleding stemt in met:

  • de bestemming en vaststelling van de vrijwillige ouderbijdrage
  • regels voor schoolkosten
  • borgregelingen
  • de vaststelling van de schoolgids (waarin de ouderbijdrage en de vrijwilligheid daarvan staat vermeld)

Zonder instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (art. 13 lid 1 onder c WMS en art. 14 lid 2 onder c WMS kunnen de regels niet zomaar worden gewijzigd.

Tip

Vraag als medezeggenschapsraad uit welke kosten de ouderbijdrage bestaat en wat er gebeurt als ouders de ouderbijdrage niet willen of kunnen betalen:
Sluit de activiteit wel aan op de wensen of behoefte van de kinderen en hun ouders?
Gaat de ouderbijdrage omhoog?
Of wordt er een fonds ingericht voor ouders die extra willen bijdragen voor kinderen van ouders die niet willen of kunnen betalen?
Of wordt de extra activiteit aangepast of stopgezet?

Publicatie vrijwillige ouderbijdrage verplicht in schoolgids

De school is wettelijk verplicht de ouderbijdrage en het vrijwillige karakter ervan te vermelden in de schoolgids (art. 13 lid 1 onder e WPO, art. 2.92 lid 2 onder f WVO 2020, art. 22 lid 1 onder d WEC). De medezeggenschapsraad kan controleren of de vrijwilligheid van de ouderbijdrage voor ouders voldoende helder is. De oudergeleding heeft instemmingsrecht bij het vaststellen van de schoolgids (art. 13 lid 1 onder g WMS en art. 14 lid 1 onder a WMS). Met dat instemmingsrecht bewaakt de medezeggenschapsraad dat ouders en leerlingen goed geïnformeerd worden over het vrijwillige karakter en de hoogte en bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage.

Overeenkomst niet meer verplicht, maar uitsluiting onwenselijk

Sinds 1 juli 2012 gebruiken scholen geen modelovereenkomst meer om de keuze van ouders voor extra voorzieningen en activiteiten vast te leggen. Minister Slob heeft de afgelopen jaren verschillende aangegeven dat de huidige regels voldoende geven aan scholen om zelf afspraken te maken met ouders, zolang voor ouders duidelijk is dat de ouderbijdrage altijd vrijwillig is. In een kamerbrief over kansengelijkheid benadrukte minister Slob in 2019 nogmaals dat leerlingen voor ‘extra onderwijsprogramma’s, zoals tweetalig onderwijs of Technasium’ nooit uitgesloten kunnen worden.

Meer info

Meer achtergronden over de vrijwillige ouderbijdrage en hulp bij het betalen van deze bijdrage is te lezen in het artikel Ben ik verplicht om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen?.

Meer artikelen over Instemmingsrecht